ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ27 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทาปลาดุก
1 แห่ง
ทาสบเส้า
14 แห่ง
ทากาศ
7 แห่ง
ทาขุมเงิน
2 แห่ง
ทาทุ่งหลวง
2 แห่ง
ปงแม่ลอบ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ27 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง