ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ359 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
55 แห่ง
เหมืองง่า
18 แห่ง
อุโมงค์
24 แห่ง
หนองช้างคืน
1 แห่ง
ประตูป่า
6 แห่ง
ริมปิง
5 แห่ง
ต้นธง
25 แห่ง
บ้านแป้น
5 แห่ง
เหมืองจี้
9 แห่ง
ป่าสัก
48 แห่ง
เวียงยอง
25 แห่ง
บ้านกลาง
83 แห่ง
มะเขือแจ้
31 แห่ง
บ้านธิ*
0 แห่ง
ห้วยยาบ*
0 แห่ง
ศรีบัวบาน
13 แห่ง
หนองหนาม
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ359 แห่ง
อุตสาหกรรม
51 แห่ง
บริษัท
105 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
77 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง