ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีสงคราม
8 แห่ง
นาเดื่อ
2 แห่ง
บ้านเอื้อง
1 แห่ง
สามผง
6 แห่ง
ท่าบ่อสงคราม
1 แห่ง
บ้านข่า
1 แห่ง
นาคำ
3 แห่ง
โพนสว่าง
0 แห่ง
หาดแพง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง