ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาแก
6 แห่ง
พระซอง
6 แห่ง
หนองสังข์
0 แห่ง
นาคู่
3 แห่ง
พิมาน
1 แห่ง
พุ่มแก
1 แห่ง
ก้านเหลือง
1 แห่ง
หนองบ่อ
3 แห่ง
นาเลียง
1 แห่ง
โคกสี
0 แห่ง
วังยาง
0 แห่ง
บ้านแก้ง
5 แห่ง
คำพี้
2 แห่ง
ยอดชาด
0 แห่ง
สีชมพู
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง