ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เรณู
4 แห่ง
โพนทอง
3 แห่ง
ท่าลาด
1 แห่ง
นางาม
4 แห่ง
โคกหินแฮ่
3 แห่ง
เรณูนคร*
0 แห่ง
หนองย่างชิ้น
2 แห่ง
เรณูใต้
0 แห่ง
นาขาม
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง