ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าอุเทน
3 แห่ง
โนนตาล
1 แห่ง
ท่าจำปา
6 แห่ง
ไชยบุรี
6 แห่ง
พนอม
4 แห่ง
พะทาย
1 แห่ง
นาขมิ้น*
0 แห่ง
โพนบก*
0 แห่ง
โพนสวรรค์*
0 แห่ง
บ้านค้อ*
0 แห่ง
เวินพระบาท
5 แห่ง
รามราช
6 แห่ง
นาหัวบ่อ*
0 แห่ง
หนองเทา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง