ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ42 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ธาตุพนม
14 แห่ง
ฝั่งแดง
1 แห่ง
โพนแพง
3 แห่ง
พระกลางทุ่ง
3 แห่ง
นาถ่อน
0 แห่ง
แสนพัน
1 แห่ง
ดอนนางหงส์
3 แห่ง
น้ำก่ำ
3 แห่ง
อุ่มเหม้า
3 แห่ง
นาหนาด
1 แห่ง
กุดฉิม
4 แห่ง
ธาตุพนมเหนือ
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ42 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง