ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ81 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
25 แห่ง
หนองแสง
1 แห่ง
นาทราย
0 แห่ง
นาราชควาย
6 แห่ง
กุรุคุ
4 แห่ง
บ้านผึ้ง
6 แห่ง
อาจสามารถ
1 แห่ง
ขามเฒ่า
7 แห่ง
บ้านกลาง
3 แห่ง
ท่าค้อ
5 แห่ง
คำเตย
2 แห่ง
หนองญาติ
14 แห่ง
ดงขวาง
1 แห่ง
วังตามัว
2 แห่ง
โพธิ์ตาก
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ81 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง