ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สว่างแดนดิน
15 แห่ง
บ้านเหล่า*
0 แห่ง
คำสะอาด
0 แห่ง
บ้านต้าย
3 แห่ง
เจริญศิลป์*
0 แห่ง
บงเหนือ
1 แห่ง
โพนสูง
1 แห่ง
โคกสี
0 แห่ง
ทุ่งแก*
0 แห่ง
หนองหลวง
0 แห่ง
บงใต้
1 แห่ง
ค้อใต้
0 แห่ง
พันนา
2 แห่ง
แวง
0 แห่ง
ทรายมูล
2 แห่ง
ตาลโกน
0 แห่ง
ตาลเนิ้ง
0 แห่ง
โคกศิลา*
0 แห่ง
หนองแปน*
0 แห่ง
ธาตุทอง
1 แห่ง
บ้านถ่อน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง