ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ม่วง
2 แห่ง
มาย
4 แห่ง
ดงหม้อทอง
5 แห่ง
ดงเหนือ
1 แห่ง
ดงหม้อทองใต้
6 แห่ง
ห้วยหลัว
2 แห่ง
โนนสะอาด
5 แห่ง
หนองกวั่ง
4 แห่ง
บ่อแก้ว
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง