ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อากาศ
7 แห่ง
โพนแพง
5 แห่ง
วาใหญ่
2 แห่ง
โพนงาม
4 แห่ง
ท่าก้อน
3 แห่ง
นาฮี
7 แห่ง
บะหว้า
3 แห่ง
สามัคคีพัฒนา
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง