ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ73 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วานรนิวาส
18 แห่ง
เดื่อศรีคันไชย
1 แห่ง
ขัวก่าย
7 แห่ง
หนองสนม
8 แห่ง
คูสะคาม
4 แห่ง
ธาตุ
9 แห่ง
หนองแวง
2 แห่ง
ศรีวิชัย
3 แห่ง
นาซอ
4 แห่ง
อินทร์แปลง
2 แห่ง
นาคำ
4 แห่ง
ดอนสวรรค์
1 แห่ง
กุดเรือคำ
4 แห่ง
หนองแวงใต้
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ73 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
59 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง