ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พรรณา
5 แห่ง
วังยาง
0 แห่ง
พอกน้อย
1 แห่ง
นาหัวบ่อ
2 แห่ง
ไร่
1 แห่ง
ช้างมิ่ง
0 แห่ง
นาใน
2 แห่ง
สว่าง
1 แห่ง
บะฮี
3 แห่ง
เชิงชุม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง