ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ8 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กุสุมาลย์
3 แห่ง
นาโพธิ์
0 แห่ง
นาเพียง
2 แห่ง
โพธิไพศาล
0 แห่ง
อุ่มจาน
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ8 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง