ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สมเด็จ
4 แห่ง
หนองแวง
4 แห่ง
แซงบาดาล
2 แห่ง
มหาไชย
2 แห่ง
หมูม่น
2 แห่ง
ผาเสวย
3 แห่ง
ศรีสมเด็จ
3 แห่ง
ลำห้วยหลัว
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง