ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองกุงศรี
0 แห่ง
หนองบัว
1 แห่ง
โคกเครือ
0 แห่ง
หนองสรวง
3 แห่ง
เสาเล้า
0 แห่ง
หนองใหญ่
0 แห่ง
ดงมูล
1 แห่ง
ลำหนองแสน
4 แห่ง
หนองหิน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง