ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยางตลาด
12 แห่ง
หัวงัว
4 แห่ง
อุ่มเม่า
5 แห่ง
บัวบาน
3 แห่ง
เว่อ
2 แห่ง
อิตื้อ
0 แห่ง
หัวนาคำ
3 แห่ง
หนองอิเฒ่า
3 แห่ง
ดอนสมบูรณ์
4 แห่ง
นาเชือก
3 แห่ง
คลองขาม
4 แห่ง
เขาพระนอน
2 แห่ง
นาดี
2 แห่ง
โนนสูง
1 แห่ง
หนองตอกแป้น
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง