ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คุ้มเก่า
2 แห่ง
สงเปลือย
3 แห่ง
หนองผือ
1 แห่ง
ภูแล่นช้าง
0 แห่ง
นาคู
0 แห่ง
กุดสิมคุ้มใหม่
3 แห่ง
บ่อแก้ว
0 แห่ง
สระพังทอง
3 แห่ง
สายนาวัง
0 แห่ง
โนนนาจาน
0 แห่ง
กุดปลาค้าว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง