ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ7 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ภูสิงห์
0 แห่ง
สหัสขันธ์
3 แห่ง
นามะเขือ
0 แห่ง
โนนศิลา
0 แห่ง
นิคม
1 แห่ง
โนนแหลมทอง
0 แห่ง
โนนบุรี
2 แห่ง
โนนน้ำเกลี้ยง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ7 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
2 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง