ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ69 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บัวขาว
29 แห่ง
แจนแลน
6 แห่ง
เหล่าใหญ่
2 แห่ง
จุมจัง
2 แห่ง
เหล่าไฮงาม
3 แห่ง
กุดหว้า
5 แห่ง
สามขา
1 แห่ง
นาขาม
4 แห่ง
หนองห้าง
4 แห่ง
นาโก
3 แห่ง
สมสะอาด
10 แห่ง
กุดค้าว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ69 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง