ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ59 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กาฬสินธุ์
37 แห่ง
เหนือ
0 แห่ง
หลุบ
1 แห่ง
ไผ่
1 แห่ง
ลำปาว
0 แห่ง
ลำพาน
0 แห่ง
เชียงเครือ
1 แห่ง
บึงวิชัย
0 แห่ง
ห้วยโพธิ์
6 แห่ง
ม่วงนา
0 แห่ง
ภูปอ
0 แห่ง
ดงพยุง
0 แห่ง
ภูดิน
1 แห่ง
ดอนจาน
0 แห่ง
หนองกุง
2 แห่ง
กลางหมื่น
0 แห่ง
ขมิ้น
0 แห่ง
นาจำปา
0 แห่ง
โพนทอง
5 แห่ง
นาจารย์
2 แห่ง
ลำคลอง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ59 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง