ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ35 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองสูงใต้*
0 แห่ง
หนองสูง*
0 แห่ง
บ้านช่ง
1 แห่ง
คำชะอี
9 แห่ง
หนองเอี่ยน
2 แห่ง
บ้านค้อ
4 แห่ง
บ้านเหล่า
3 แห่ง
โพนงาม
7 แห่ง
โนนยาง*
0 แห่ง
บ้านเป้า*
0 แห่ง
เหล่าสร้างถ่อ
1 แห่ง
คำบก
2 แห่ง
ภูวง*
0 แห่ง
น้ำเที่ยง
6 แห่ง
หนองสูงใต้*
0 แห่ง
บ้านเป้า*
0 แห่ง
หนองสูง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ35 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง