ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดอนตาล
6 แห่ง
โพธิ์ไทร
0 แห่ง
ป่าไร่
6 แห่ง
เหล่าหมี
2 แห่ง
บ้านบาก
3 แห่ง
นาสะเม็ง
2 แห่ง
บ้านแก้ง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง