ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ99 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มุกดาหาร
42 แห่ง
ศรีบุญเรือง
4 แห่ง
บ้านโคก
1 แห่ง
บางทรายใหญ่
12 แห่ง
โพนทราย
9 แห่ง
ผึ่งแดด
2 แห่ง
นาโสก
7 แห่ง
นาสีนวน
3 แห่ง
คำป่าหลาย
9 แห่ง
คำอาฮวน
3 แห่ง
ดงเย็น
4 แห่ง
ดงมอน
2 แห่ง
กุดแข้
1 แห่ง
บางทรายน้อย*
0 แห่ง
หว้านใหญ่*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ99 แห่ง
อุตสาหกรรม
9 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง