ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยางสีสุราช
4 แห่ง
นาภู
0 แห่ง
แวงดง
2 แห่ง
บ้านกู่
3 แห่ง
ดงเมือง
1 แห่ง
ขามเรียน
4 แห่ง
หนองบัวสันตุ
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง