ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปะหลาน
15 แห่ง
ก้ามปู
0 แห่ง
เวียงสะอาด
1 แห่ง
เม็กดำ
1 แห่ง
นาสีนวล
0 แห่ง
ดงเมือง*
0 แห่ง
แวงดง*
0 แห่ง
ขามเรียน*
0 แห่ง
ราษฎร์เจริญ
0 แห่ง
หนองบัวแก้ว
3 แห่ง
นาภู*
0 แห่ง
เมืองเตา
4 แห่ง
บ้านกู่ *
0 แห่ง
ยางสีสุราช*
0 แห่ง
ลานสะแก
3 แห่ง
เวียงชัย
0 แห่ง
หนองบัว
0 แห่ง
ราษฎร์พัฒนา
0 แห่ง
เมืองเสือ
1 แห่ง
ภารแอ่น
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง