ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาเชือก
6 แห่ง
สำโรง
1 แห่ง
หนองแดง
2 แห่ง
เขวาไร่
1 แห่ง
หนองโพธิ์
0 แห่ง
ปอพาน
0 แห่ง
หนองเม็ก
2 แห่ง
หนองเรือ
0 แห่ง
หนองกุง
0 แห่ง
สันป่าตอง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง