ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บรบือ
3 แห่ง
บ่อใหญ่
1 แห่ง
กุดรัง
0 แห่ง
วังไชย
0 แห่ง
หนองม่วง
0 แห่ง
กำพี้
0 แห่ง
โนนราษี
0 แห่ง
โนนแดง
0 แห่ง
เลิงแฝก*
0 แห่ง
หนองจิก
2 แห่ง
บัวมาศ
1 แห่ง
นาโพธิ์*
0 แห่ง
หนองคูขาด
0 แห่ง
หนองแวง
0 แห่ง
วังใหม่
1 แห่ง
ยาง
0 แห่ง
ห้วยเตย
0 แห่ง
หนองสิม
1 แห่ง
หนองโก
0 แห่ง
ดอนงัว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง