ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โคกพระ
1 แห่ง
คันธารราษฎร์
0 แห่ง
มะค่า
0 แห่ง
ท่าขอนยาง
6 แห่ง
นาสีนวน
0 แห่ง
ขามเรียง
5 แห่ง
เขวาใหญ่
1 แห่ง
ศรีสุข
0 แห่ง
กุดใส้จ่อ
0 แห่ง
ขามเฒ่าพัฒนา
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง