ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หัวขวาง
7 แห่ง
ยางน้อย
0 แห่ง
วังยาว
0 แห่ง
เขวาไร่
0 แห่ง
แพง
1 แห่ง
แก้งแก
3 แห่ง
หนองเหล็ก
0 แห่ง
หนองบัว
1 แห่ง
เหล่า
0 แห่ง
เขื่อน
0 แห่ง
หนองบอน
1 แห่ง
โพนงาม
1 แห่ง
ยางท่าแจ้ง
0 แห่ง
แห่ใต้
0 แห่ง
หนองกุงสวรรค์
0 แห่ง
เลิงใต้
1 แห่ง
ท่าเดื่อ
0 แห่ง
ดอนกลาง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง