ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ6 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เชียงยืน
3 แห่ง
ชื่นชม
0 แห่ง
หนองซอน
0 แห่ง
เหล่าบัวบาน
0 แห่ง
ดอนเงิน
2 แห่ง
กู่ทอง
0 แห่ง
นาทอง
0 แห่ง
เสือเฒ่า
0 แห่ง
กุดปลาดุก
0 แห่ง
หนองกุง
0 แห่ง
โพนทอง
1 แห่ง
เหล่าบัวบาน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ6 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง