ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ66 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาด
45 แห่ง
เขวา
0 แห่ง
ท่าตูม
1 แห่ง
แวงน่าง
6 แห่ง
โคกก่อ
1 แห่ง
ดอนหว่าน
2 แห่ง
เกิ้ง
3 แห่ง
แก่งเลิงจาน
2 แห่ง
ท่าสองคอน
6 แห่ง
ลาดพัฒนา
0 แห่ง
หนองปลิง
0 แห่ง
ห้วยแอ่ง
0 แห่ง
หนองโน
0 แห่ง
บัวค้อ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ66 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
13 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง