ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อาจสามารถ
4 แห่ง
โพนเมือง
1 แห่ง
บ้านแจ้ง
1 แห่ง
หน่อม
3 แห่ง
หนองหมื่นถ่าน
1 แห่ง
หนองขาม
2 แห่ง
โหรา
4 แห่ง
หนองบัว
0 แห่ง
ขี้เหล็ก
0 แห่ง
บ้านดู่
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง