ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ7 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โพธิ์ทอง
0 แห่ง
ศรีสมเด็จ
1 แห่ง
เมืองเปลือย
1 แห่ง
หนองใหญ่
0 แห่ง
สวนจิก
4 แห่ง
โพธิ์สัย
1 แห่ง
หนองแวงควง
0 แห่ง
บ้านบาก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ7 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง