ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สระคู
11 แห่ง
ดอกไม้
2 แห่ง
นาใหญ่
0 แห่ง
หินกอง
3 แห่ง
เมืองทุ่ง
2 แห่ง
หัวโทน
2 แห่ง
บ่อพันขัน
2 แห่ง
ทุ่งหลวง
2 แห่ง
เปลือย
2 แห่ง
น้ำคำ
1 แห่ง
ห้วยหินลาด
1 แห่ง
ช้างเผือก
1 แห่ง
ทุ่งกุลา
0 แห่ง
ทุ่งศรีเมือง
2 แห่ง
จำปาขัน
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง