ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กลาง
7 แห่ง
นางาม
2 แห่ง
เมืองไพร
0 แห่ง
นาแซง
0 แห่ง
นาเมือง
4 แห่ง
วังหลวง
0 แห่ง
ท่าม่วง
1 แห่ง
ขวาว
0 แห่ง
โพธิ์ทอง
0 แห่ง
ภูเงิน
2 แห่ง
เกาะแก้ว
3 แห่ง
นาเลิง
0 แห่ง
เหล่าน้อย
0 แห่ง
ศรีวิลัย
1 แห่ง
หนองหลวง
0 แห่ง
พรสวรรค์
0 แห่ง
ขวัญเมือง
3 แห่ง
บึงเกลือ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง