ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นิเวศน์
8 แห่ง
ธงธานี
0 แห่ง
หนองไผ่
1 แห่ง
ธวัชบุรี
1 แห่ง
หมูม้น
0 แห่ง
อุ่มเม้า
2 แห่ง
มะอึ
0 แห่ง
เขวาทุ่ง
1 แห่ง
พระธาตุ
0 แห่ง
บ้านเขือง
0 แห่ง
พระเจ้า
0 แห่ง
ไพศาล
0 แห่ง
เมืองน้อย
1 แห่ง
โนนศิลา
0 แห่ง
เชียงขวัญ
0 แห่ง
บึงนคร
1 แห่ง
พลับพลา
0 แห่ง
ราชธานี
1 แห่ง
หนองพอก
2 แห่ง
หนองพอก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง