ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หัวช้าง
2 แห่ง
หนองผือ
2 แห่ง
เมืองหงส์
2 แห่ง
โคกล่าม
4 แห่ง
น้ำใส
1 แห่ง
ดงแดง
1 แห่ง
ดงกลาง
3 แห่ง
ป่าสังข์
2 แห่ง
อีง่อง
1 แห่ง
ลิ้นฟ้า
2 แห่ง
ดู่น้อย
3 แห่ง
ศรีโคตร
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง