ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บัวแดง
5 แห่ง
ดอกล้ำ
0 แห่ง
หนองแคน
1 แห่ง
โพนสูง
0 แห่ง
โนนสวรรค์
1 แห่ง
สระบัว
0 แห่ง
โนนสง่า
0 แห่ง
ขี้เหล็ก
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง