ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พนมไพร
4 แห่ง
แสนสุข
2 แห่ง
กุดน้ำใส
1 แห่ง
หนองทัพไทย
2 แห่ง
โพธิ์ใหญ่
2 แห่ง
วารีสวัสดิ์
0 แห่ง
โคกสว่าง
1 แห่ง
โพธิ์ชัย
2 แห่ง
นานวล
1 แห่ง
คำไฮ
0 แห่ง
สระแก้ว
1 แห่ง
ค้อใหญ่
0 แห่ง
ชานุวรรณ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง