ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ107 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
43 แห่ง
รอบเมือง
4 แห่ง
เหนือเมือง
18 แห่ง
ขอนแก่น
2 แห่ง
นาโพธิ์
2 แห่ง
สะอาดสมบูรณ์
2 แห่ง
ปาฝา*
0 แห่ง
สีแก้ว
2 แห่ง
ปอภาร (ปอพาน)
1 แห่ง
โนนรัง
0 แห่ง
ดงสิงห์*
0 แห่ง
สวนจิก*
0 แห่ง
ม่วงลาด*
0 แห่ง
โพธิ์ทอง*
0 แห่ง
จังหาร*
0 แห่ง
ดินดำ*
0 แห่ง
หนองแก้ว
2 แห่ง
หนองแวง
7 แห่ง
ศรีสมเด็จ*
0 แห่ง
ดงลาน
17 แห่ง
หนองใหญ่*
0 แห่ง
เมืองเปลือย*
0 แห่ง
แคนใหญ่
1 แห่ง
โนนตาล
4 แห่ง
เมืองทอง
2 แห่ง
ดงสิงห์*
0 แห่ง
จังหาร*
0 แห่ง
ม่วงลาด*
0 แห่ง
ปาผา*
0 แห่ง
ดินดำ*
0 แห่ง
สวนจิก*
0 แห่ง
เมืองเปลือย*
0 แห่ง
ศรีสมเด็จ*
0 แห่ง
โพธิ์ทอง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ107 แห่ง
อุตสาหกรรม
9 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
40 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง