ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เกษตรวิสัย
4 แห่ง
เมืองบัว
0 แห่ง
เหล่าหลวง
0 แห่ง
สิงห์โคก
3 แห่ง
ดงครั่งใหญ่
3 แห่ง
บ้านฝาง
1 แห่ง
หนองแวง
4 แห่ง
กำแพง
1 แห่ง
กู่กาสิงห์
1 แห่ง
น้ำอ้อม
1 แห่ง
โนนสว่าง
1 แห่ง
ทุ่งทอง
0 แห่ง
ดงครั่งน้อย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง