ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โซ่
5 แห่ง
หนองพันทา
2 แห่ง
ศรีชมภู
1 แห่ง
คำแก้ว
3 แห่ง
บัวตูม
0 แห่ง
ถ้ำเจริญ
1 แห่ง
เหล่าทอง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง