ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ58 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บึงกาฬ
19 แห่ง
ชุมภูพร
0 แห่ง
โนนสมบูรณ์
6 แห่ง
หนองเข็ง
4 แห่ง
หอคำ
11 แห่ง
หนองเลิง
2 แห่ง
โคกก่อง
4 แห่ง
หนองเดิ่น
0 แห่ง
นาสะแบง
0 แห่ง
นาสวรรค์
3 แห่ง
ไคสี
1 แห่ง
โคกกว้าง
0 แห่ง
ศรีวิไล
0 แห่ง
ชัยพร
2 แห่ง
วิศิษฐ์
6 แห่ง
บุ่งคล้า
0 แห่ง
คำนาดี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ58 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
12 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง