ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หัวตะพาน
5 แห่ง
คำพระ
2 แห่ง
เค็งใหญ่
7 แห่ง
หนองแก้ว
2 แห่ง
โพนเมืองน้อย
1 แห่ง
สร้างถ่อน้อย
3 แห่ง
จิกดู่
4 แห่ง
รัตนวารี
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง