ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เสนางคนิคม
2 แห่ง
โพนทอง
2 แห่ง
ไร่สีสุก
7 แห่ง
นาเวียง
0 แห่ง
หนองไฮ
1 แห่ง
หนองสามสี
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง