ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองข่า
0 แห่ง
คำโพน
5 แห่ง
นาหว้า
4 แห่ง
ลือ
11 แห่ง
ห้วย
2 แห่ง
โนนงาม
1 แห่ง
นาป่าแซง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง