ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ85 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บุ่ง
26 แห่ง
ไก่คำ
3 แห่ง
นาจิก
0 แห่ง
ปลาค้าว
2 แห่ง
เหล่าพรวน
3 แห่ง
สร้างนกทา
2 แห่ง
คึมใหญ่
4 แห่ง
นาผือ
2 แห่ง
น้ำปลีก
16 แห่ง
นาวัง
1 แห่ง
นาหมอม้า
2 แห่ง
โนนโพธิ์
0 แห่ง
โนนหนามแท่ง
15 แห่ง
ห้วยไร่
3 แห่ง
หนองมะแซว
1 แห่ง
กุดปลาดุก
1 แห่ง
นาแต้
1 แห่ง
ดอนเมย
2 แห่ง
นาแต้
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ85 แห่ง
อุตสาหกรรม
13 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง