ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ7 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พนา
1 แห่ง
จานลาน
3 แห่ง
ไม้กลอน
1 แห่ง
พระเหลา
2 แห่ง
นาปาแซง
0 แห่ง
นาหว้า
0 แห่ง
ลือ
0 แห่ง
ห้วย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ7 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง