ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คอนสาร
7 แห่ง
ทุ่งพระ
5 แห่ง
โนนคูณ
3 แห่ง
ห้วยยาง
8 แห่ง
ทุ่งลุยลาย
2 แห่ง
ดงบัง
6 แห่ง
ทุ่งนาเลา
5 แห่ง
ดงกลาง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง